US - Is Now a Good Time to Buy a House?

Is Now a Good Time to Buy a House? -> oftwominds.com/blogjuly10/ti … 07-10.html

No.